جزئیاترایگان سه روزهاشتراک یک ماهه یک ساله نقره اییک ساله طلائی VIP

رایگان

10 هزار تومان
پرطرفدارترین
100 هزار تومان

800 هزار تومان
سیستم هوشمند ارائه برنامه بدنسازیدارددارددارددارد
سیستم هوشمند رژیم لاغریدارددارددارددارد
سیستم هوشمند رژیم افزایش وزندارددارددارددارد
محاسبه گر تندرستیدارددارددارددارد
دانلود برنامه بدنسازی آمادهنداردندارددارددارد
دانلود برنامه تمرین شکم در سه مرحلهندارد
 
ندارد
 
دارد
 
دارد
 
دانلود برنامه تناسب اندام با وزنهندارد
 
ندارد
 
دارد
 
دارد
 
دانلود برنامه تمرین افزایش قدندارد
 
ندارد
 
دارد
 
دارد
 
آموزش آنلاین حرکاتدارد
 
دارددارددارد

آموزشهای آنلاین تکمیلی

 
دارددارددارددارد
پشتیبانی ویژه
کلیه پشتیبانی ها توسط دکتر امانی میباشد
نداردنداردندارددارد
پشتیبانی
کلیه پشتیبانی ها توسط دکتر امانی میباشد

 
دارددارددارددارد
عضویت رایگان خرید اشتراک یک ماهه خرید اشتراک یک ساله نقره ای خرید اشتراک طلائی یک ساله